Gemeenteraad 27 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 5a

  Raadsvoorstel nieuwe brandweerkazerne Wouw

  Videomeeting, Besluitvormend (hamerstuk)

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • 5b

  Raadsvoorstel aanpassen nota grondbeleid

  Videomeeting, Besluitvormend (hamerstuk)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 6a

  Raadsvoorstel aankoop Kloosterstraat 21 in Wouw

  Videomeeting, Besluitvormend (bespreekstuk)

  In de nabijheid van het buurthuis in het pand Kloosterstraat 19b in Wouw, is een pand te koop (Kloosterstraat 21, huidige kantoor Univé). Gelet op de hoge investeringen die het verduurzamen van de Kloosterstraat 19b met zich meebrengt, is gekeken of de Kloosterstraat 21 geschikt is als buurthuis en welke investeringen er gedaan zouden moeten worden om het pand als buurthuis geschikt te maken. De raad wordt voorgesteld In te stemmen met de verwerving en verbouw van de Kloosterstraat 21 en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.330.000. De raad wordt tevens voorgesteld om de door het college opgelegde geheimhouding op de taxatie en kostenraming te bekrachtigen

  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Motivering:

  De PvdA-fractie overweegt een motie ten behoeve van het -op korte termijn- opstellen van een gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het gebied. De VLP-fractie heeft aangegeven hierin graag mee te willen denken.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • 6b

  Raadsvoorstel Krediet snelfietsroute F58

  Videomeeting, Besluitvormend (bespreekstuk)

  Met het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad verzocht het gereserveerde krediet voor de snelfietsroute F58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal vrij te geven. Na het vrijgeven van het krediet kan gestart worden met het aanleggen van de verschillende tracédelen, zodat forenzen, studenten en recreatieve fietsers in 2023 snel, veilig en comfortabel tussen beide steden kunnen fietsen via de F58. De gemeentelijke bijdrage aan de snelfietsroute komt neer op afgerond 3,55 miljoen euro.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Motivering:

  De fractie van de VLP heeft aangegeven mogelijk een amendement/motie te zullen indienen en wil hiervoor eerst de door wethouder Lok toegezegde informatie over de kostencalculatie afwachten.

   

  Voor de fractie van GroenLinks is dit raadsvoorstel ook een B-stuk. De fractie van GroenLinks wil nog kijken naar het aspect van aansluitende fiets(snelheid)mogelijkheden in Roosendaal zelf.

   

  Ook de VVD-fractie heeft aangegeven een motie te overwegen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Inhoud:

  Betreft het Plan van aanpak zwerfafval, dat op 29 mei 2020 via de Dagmail als ingekomen stuk in de E-categorie (ter kennisname) aan de raad is aangeboden. In dit plan staat hoe de gemeente een schone openbare ruimte wil realiseren.

  Motivering:

  De fractie van de VVD komt met moties m.b.t. de toename van zwerfafval in relatie tot de invoering van het 1 x per 4 weken ophalen van restafval en een wijkgerichte aanpak ten aanzien van zwerfafval en bij plaatsingen. 

  vergroten verkleinen laden...
 • In deze raadsmededeling wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken op de 6 themalijnen Bestaanszekerheid.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Motivering:

  De Roosendaasle Lijst overweegt een motie ten aanzien van het bewerkstelligen van een tegemoetkoming ten behoeve van het tegengaan van armoedeval. De SP-fractie heeft aangegeven hierin graag mee te willen denken.

  vergroten verkleinen laden...
 • In deze eigenstandige motie wordt het college verzocht om door middel van een brief bij de landelijke regering aan te dringen op een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. 

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het Actieplan lntegrale Veiligheid 2021 is door het college vastgesteld op 1 december 2020 en wordt de raad ter kennisname aangeboden. Met de raadsmededeling wordt inzicht gegeven in de gemaakte keuzes in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. lndien daartoe aanleiding bestaat, kan de inzet binnen de kaders (lntegraal Veiligheidsplan) en de beschikbare middelen (Programmabegroting 2021) afgewogen worden aangepast. Het Actieplan lntegrale Veiligheid is erop gericht om inzicht te geven.

  Portefeuillehouder: burgemeester van Midden

  Motivering:

  De fractie van het CDA en Roosendaalse lijst overwegen een motie ten einde een bredere inzet van de Parkrangers te bewerkstelligen.

  De PvdA-fractie heeft aangegeven dit onderwerp, in afwachting van de antwoorden op de nog openstaande schriftelijke vragen, als C-stuk te agenderen voor de raadsvergadering

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...