Commissie 15 november 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 24 oktober 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld de financiële - en beleidsmatige richtlijnen ten behoeve van de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  N.B: Dit onderwerp is rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.
  vergroten verkleinen laden...
 • Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste heffing en invordering mogelijk te maken. De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen vast te stellen en de besluiten elektronisch bekend te maken.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  N.B: Dit onderwerp is rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan 'correctieve aanpassing bestemmingsplan Stadsoevers' vast te stellen. De correctie is tekstueel van aard en verandert de doelstelling en de intentie van het bestemmingsplan Stadsoevers niet. Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘correctieve aanpassing bestemmingsplan Stadsoevers’ zijn geen zienswijzen ingediend.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  N.B: Dit onderwerp is rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd om een “ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het oprichten van twee logiesgebouwen voor de huisvesting van maximaal 224 arbeidsmigranten met bijbehorende voorzieningen op het perceel aan de Gastelseweg 247 in Roosendaal.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  N.B: Dit onderwerp is rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 26 juli 2018 werd een deel van Roosendaal getroffen door een zware storm; een valwind. Deze storm heeft veel schade veroorzaakt in de wijk Kortendijk en wijken en straten direct grenzend aan deze wijk. Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de kosten van de stormschade en de consequenties.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Geagendeerd door:
  -CDA
  -VVD
  vergroten verkleinen laden...
 • Eind 2017 is de beleidsnota Integraal Armoedebeleid als uitwerking van de motie “van vangnet naar uitweg” door het college vastgesteld. Een van de concrete vervolgstappen op deze nota is het aanstellen van een Armoederegisseur in de gemeente. De Armoederegisseur is in mei 2018 gestart. In deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de rol van de Armoederegisseur en de opdracht voor de komende periode.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  N.B: Dit onderwerp is op de agenda geplaatst onder voorbehoud. Deze raadsmededeling staat nog open voor aanmeldingen voor Inspraak t/m dinsdag 13 november 2018, 12.00 uur. Bij aanmeldingen voor Inspraak vervalt dit agendapunt.

  Geagendeerd door:
  -CDA
  -ChristenUnie
  -Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)