Gemeenteraad 24 september 2020 19:31:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, de aanschaf van LED lampen, maar ook het isoleren van de spouw, de vloer en het dak of het plaatsen van zonnepanelen. Deze energiebesparende maatregelen kan de gemeente Roosendaal een CO2  besparing van 2.360.000 kg opleveren. De gemeente Roosendaal heeft eind 2019 een aanvraag RRE ingediend en € 1.082.948 uitkering toegekend gekregen. De raad wordt nu voorgesteld een krediet van € 1.082.948 beschikbaar stellen en te dekken uit de ontvangen subsidie RRE. 

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

   

  Geagendeerd door:

  CDA

  VVD

  ChristenUnie

  GroenLinks

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente stelt een revolverend fonds in waarmee nieuwe vestiging van ondernemers op woon-werkkavels op bedrijventerreinen wordt gestimuleerd door middel van het uitgeven van een gunstige lening voor het gedeelte van de investering in het kavel dat overblijft na het afsluiten van een bedrijfshypotheek. De raad wordt gevraagd deze stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties vast te stellen. Na vaststelling van de Stimuleringsregeling door de Raad wordt de regeling geïmplementeerd, zodat deze per 1 oktober in werking kan treden

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  VVD

  CDA

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het HPO is vastgesteld door het college van B&W. Het is echter aan de raad om de bijbehorende kredieten te voteren die benodigd zijn om het HPO te realiseren. In dit raadsvoorstel worden de gevraagde kredieten voor vervangende bouw bij Ziezo, de Kroevendonk, de Zilverlinde en de Jeroen Bosch nader toegelicht. Bij de beoordeling van het HPO 2020 is rekening gehouden met de voorgenomen doordecentralisatie Onderwijshuisvesting, die naar verwachting nog in 2020 voorgelegd zal worden aan de raad. In het kader van deze doordecentralisatie en de gevolgen voor het HPO 2020 is kritisch gekeken naar de noodzaak voor de toekenning van budgetten in 2020 en vooruitlopend op de doordecentralisatie. Op basis hiervan heeft het college besloten niet alle aanvragen toe te kennen, maar alleen de projecten die niet langer kunnen worden uitgesteld.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

   

  Motivering:

  De fractie van de VLP heeft aangegeven een motie te overwegen om het college de opdracht mee te geven om met alle schoolbesturen gezamenlijk aan tafel te gaan zitten om nadere afspraken te maken over mogelijke clustering van scholen per wijk/dorp en dit uit te werken in een meerjarenplan.

  Ook de fractie van D66 overweegt met een motie/moties te komen, al dan niet in overleg met de VLP.

  De PvdA-fractie overweegt een amendement ten aanzien van de kredieten die zij zou willen voteren. Daarnaast overweegt de PvdA-fractie een motie ten einde af te dwingen dat, wanneer de raad voor de begroting geen bericht heeft ontvangen over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting, de raad dan een HPO gepresenteerd krijgt.

  ChristenUnie

  CDA

  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de Vroenhoutseweg en de Heirweg in Roosendaal. Parken met zonnepanelen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen, waarmee in bestaande bestemmingsplannen vooraf geen rekening is gehouden. De aanleg van dit zonnepark is daarmee op dit moment in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen (d.m.v. een afwijking van het bestemmingsplan), is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Motivering:

  De fractie van de PvdA heeft aangegeven bedenkingen te hebben en een amendement te overwegen waarin zij dit zal verwoorden, waarbij zij voornemens is om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. De PvdA overweegt hierbij ook of er niet iets meer regie vanuit de gemeente moet komen als het gaat om co-creëren en/of een protocol ten behoeve van een beter verloop van co-creatieprocessen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dit betreft antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties D66, PvdA en GroenLinks m.b.t. de mogelijkheid van invoering van een zgn. ‘Ja – Ja’-sticker, waarbij mensen geen ongevraagde reclamepost ontvangen tenzij ze daar zelf om vragen met een ‘Ja – Ja’-sticker.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Motivering:

  De fracties van D66, PvdA en GroenLinks overwegen een motie ten behoeve van de introductie van een ‘Ja-Ja’-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

  VLP

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van deze raadsagenda afgevoerd.

  Met raadsmededeling 17-2020 Actieagenda arbeidsmarkt, neemt de raad kennis van actuele arbeidsmarktontwikkelingen, het afdoen van een aantal toezeggingen en een motie en de inzet in 2020 voor de Actieagenda Arbeidsmarkt 2019-2022.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

  Motivering:

  De PvdA-fractie heeft aangegeven een motie te overwegen t.b.v. een scholingsfonds. 

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van deze raadsagenda afgevoerd.

  Met raadsmededeling 38-2020 wordt de raad geïnformeerd over de herijking van het beleid van de Wmo-maatwerkvoorziening Hbhplus. Een uitspraak van de rechtbank Breda in januari 2019 geeft aanleiding tot deze herijking. De essentiële wijziging van het beleid is dat een basisvoorziening wordt gecreëerd die in de gemiddelde situatie toereikend is om een schoon huis te realiseren. Er is nu in het beleíd opgenomen dat voor een schoon huis 105 uur per jaar nodig is.

  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

   

  Motivering:

  Dit onderwerp gaat vooralsnog door naar de raadsvergadering van 24 september 2020. De fractie van de VLP wil het onderwerp aanhouden i.v.m. de toezeggingen van wethouder Raaijmakers om de tekst van de beleidsregel op een tweetal punten aan te passen. Wethouder Raaijmakers heeft aangegeven de tekstwijzigingen voor de raadsvergadering aan de raad te zullen verstrekken.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)