Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen besluitenlijst van de Commissievergadering van 17 september 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Door het Algemeen Bestuur (AB) wordt de 1e begrotingswijziging 2020 van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) aangeboden om, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. De raad wordt door het college voorgesteld in te stemmen met deze 1e begrotingswijziging en daarbij geen zienswijze in te dienen. Tevens wordt de raad voorgesteld de gewijzigde gemeentelijke bijdrage aan de BWB voor het jaar 2020, conform de 1e begrotingswijziging 2020 van de BWB, op te nemen in de gemeentebegroting 2020. Op 30 oktober a.s. besluit het AB over de vaststelling van de 1e begrotingswijziging.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Dit raadsvoorstel is aan de agenda toegevoegd zonder agendering door fracties vooraf, zodat besluitvorming in de raadsvergadering van 15 oktober a.s. geborgd is.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het Algemeen Bestuur van WVS heeft in haar vergadering van 6 juli 2020 besloten de colleges van burgemeester en wethouders van de (negen) aangesloten gemeenten voor te stellen wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS vast te stellen. Een belangrijk deel van de wijzigingen houdt verband met de aanpassing van de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten; Een verdeelsystematiek die aansluit op de huidige realiteit van de WVS-organisatie en daarmee leidt tot een rechtvaardigere verdeling van de kosten. Dit moment wordt daarnaast gelijk gebruikt om andere tekstuele wijzigingen door te voeren, zodat er weer sprake is van een actuele en juridisch juiste GR WVS. De voorgestelde wijziging van de GR WVS heeft geen directe maatschappelijke gevolgen De beoogde datum voor in werking treding van de gewijzigde GR is 1 januari 2021.

  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

   

  Geagendeerd door:

  VVD

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • In juli 2019 is de motie 'Discriminatie en Racisme' aangenomen waarbij het college de opdracht heeft gehad de situatie op het gebied van racisme en discriminatie op elke grond in de gemeente in kaart te brengen, de resultaten met de Raad te delen en met aanbevelingen te komen op basis van de resultaten. Met raadsmededeling 07-2020 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de uitvoering van deze motie.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -GroenLinks

  -VVD

  -PvdA

  -ChristenUnie

  -D66

  -Roosendaalse Lijst

  vergroten verkleinen laden...
 • Met raadsmededeling 26-2020 neemt de raad kennis van de aanvang van de Pilot Jeugdontbijt, waarbij 50 kinderen voor wie ontbijten om financiële redenen geen vanzelfsprekendheid is, thuis ontbijt krijgen aangeboden. De pilot wordt uitgevoerd door Stichting Nationaal Jeugdontbijt.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -Burger Belangen Roosendaal

  -ChristenUnie

  vergroten verkleinen laden...
 • Met raadsmededeling 27-2020 neemt de raad kennis van de stand van zaken over de maatschappelijke opvang. Deze raadsmededeling gaat over het reguliere beleid en de stappen die hierin worden genomen in relatie tot de door de raad in december vorig jaar gestelde vragen over daklozen. Het regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen-Maatschappelijke opvang is via raadsmededeling 37-2020 aan de raad aangeboden. In dit uitvoeringsplan is uitgewerkt welke uitvoeringsafspraken er worden gemaakt om de komende periode voldoende stappen te kunnen zetten richting "sociale inclusie" voor de doelgroepen van het Regionaal Kompas.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -ChristenUnie

  -GroenLinks

  -D66

  -SP

  vergroten verkleinen laden...
 • Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Hieronder valt ook de Opvang van zwerfjongeren. WijZijn Traversegroep heeft samen met Stichting Twist een subsidie aangevraagd om tot een integrale aanpak van de problematiek van zwerfjongeren te komen. Met raadsmededeling 13-2020 wordt de raad hier nader over geïnformeerd. Als centrumgemeente subsidieert Bergen op Zoom een deel van de kosten voor deze aanpak. De overige kosten voor de aanpak worden gefinancierd vanuit de verantwoordelijkheid die elke gemeente heeft op basis van de Wmo.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -ChristenUnie

  -GroenLinks

  -VLP

  -Roosendaalse Lijst

  -D66

  -PvdA

  -SP

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)