Commissie 21 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In 2020 is het onderzoek afgerond naar de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Wouw. Gekozen is om de nieuwe kazerne te bouwen aan de zuidrand van het gebied De Hoogt, op korte afstand van de Plantagebaan. De raad wordt voorgesteld om de middelen die in de Programmabegroting 2019 beschikbaar zijn gesteld voor de bouw van de brandweerkazerne Roosendaal in te zetten voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Wouw. Dit omdat het plan voor de brandweerkazerne in Roosendaal nog niet zodanig geconcretiseerd is, dat in 2021 tot uitvoering kan worden gegaan. De nieuwbouw van de Wouwse brandweerkazerne kan wel in 2021 tot uitvoering komen.

  Portefeuillehouder: burgemeester van Midden

   

  Geagendeerd door:

  -          Roosendaalse Lijst

  -          VLP

  vergroten verkleinen laden...
 • Het Actieplan lntegrale Veiligheid 2021 is door het college vastgesteld op 1 december 2020 en wordt de raad ter kennisname aangeboden. Met de raadsmededeling wordt inzicht gegeven in de gemaakte keuzes in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. lndien daartoe aanleiding bestaat, kan de inzet binnen de kaders (lntegraal Veiligheidsplan) en de beschikbare middelen (Programmabegroting 2021) afgewogen worden aangepast. Het Act¡eplan lntegrale Veiligheid is erop gericht om inzicht te geven.

  Portefeuillehouder: burgemeester van Midden

   

  Geagendeerd door:

  -          CDA

  -          ChristenUnie

  -          Roosendaalse Lijst

  -          PvdA

  -          SP

  -          VVD

  -          VLP

  -          Wezenbeek

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...