Commissie 19 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering van 12 november 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Vanaf 1 juli 2021 zijn de gemeenten, zoals ook voor 2013 het geval was, weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Onder de verantwoordelijkheid van de gemeente kan de gemeente zorgen voor een goede inburgering en het leren van de taal. Hierbij zet de gemeente in op duale trajecten, gericht op het leren van de Nederlandse taal én participatie. Maar ook kan de gemeente de inburgering breder trekken dan taalscholing alleen en zo werken aan een goede integratie in onze samenleving. Door de verantwoordelijk wethouders van De6 is de voorkeur uitgesproken deze wet gezamenlijk uit te laten voeren door het Werkplein namens de De6. De raad wordt gevraagd het college van B&W toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, waardoor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen

  Geagendeerd door:

  PvdA

  Motivering:

  De PvdA-fractie overweegt een motie, om vooruitlopend op het in werking treden van de nieuwe Wet inburgering, in 2021 al in de geest van de nieuwe wet te handelen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Door de raad is als eerste onderwerp voor de raadsagenda gekozen voor het onderwerp ‘arbeidsmigranten’ in brede zin. Arbeidsmigratie is meer dan wonen en werken alleen. Het gaat ook over samen leven, participeren en integreren. In de notitie worden kaders op het gebied van huisvesting, integratie & participatie en handhaving beschreven.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Op 7 oktober is in een opiniërende bijeenkomst de kadernotitie arbeidsmigranten breed besproken. Alle fracties die daar behoefte aan hebben kunnen op dit agendapunt het woord voeren en moties/amendementen ter bespreking inbrengen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)