Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Presidium, 04 april 2024 18:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
04 apr. 2024, 18:00
Locatie:
Burgerzaal
Voorzitter:
J.M. (Han) van Midden

Agenda

Hoofdvergadering

Burgerzaal
 • Het presidium wordt gevraagd de besluitenlijst van 1 februari 2024 vast te stellen.

 • In de herijkte Nota Verbonden Partijen wordt voorgesteld een structuur voor de governance van radenbijeenkomsten op te zetten en in een convenant vast te leggen. In een op te stellen convenant worden afspraken vastgelegd over wie bestuurlijk en wie ambtelijk vanuit zowel de ambtelijke organisaties als de griffies verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de radenbijeenkomsten. Ook wordt hierin vastgelegd dat elke gemeenteraad de mogelijkheid heeft een raadslid aan te wijzen dat meedenkt over het programma en de invulling van de radenbijeenkomsten.
  Het presidium wordt gevraagd kandidaten voor lid en plaatsvervangend lid voor deze adviesraad voor te dragen.

 • Het presidium wordt verzocht te besluiten tot het instellen van een klankbordgroep. Voorgesteld wordt om deze groep te laten bestaan uit de geïnterviewden voor het raadscommunicatieplan, tenzij de fractie iemand anders wil voordragen.

 • Eerder is door het presidium bepaald dat bij de raads1/2daagse het college niet aanwezig zal zijn. Door raadslid Raggers wordt aangegeven dat hierover onduidelijkheid en ook teleurstelling bij verschillende raadsleden heerst. Raadslid Raggers wil hierover van gedachten wisselen met het presidium.

 • Op grond van de Wet open overheid (WOO) zijn we verplicht geworden om de aan de raad gerichte brieven openbaar te maken (tot nu toe maakten wij alleen de lijst met die brieven openbaar). Dat betekent dat de brieven per 1 april 2024 in de externe dagmail worden opgenomen en dat zij op de website worden geplaatst. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn we verplicht om de persoonsgegevens in die brieven onleesbaar te maken. Raadslid Hamans wil hierover van gedachten wisselen met het presidium.

 • Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur heeft als doel politieke ambtsdragers te ondersteunen en gemeenten instrumenten te geven om met bedreiging en intimidatie om te gaan. Het team biedt aan hiervoor een breed gesprek te organiseren met het college en de raad.
  Het presidium wordt gevraagd of hieraan behoefte is.

 • Door het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur wordt aangeboden om een woningscan uit te voeren. De kosten van beveiligingsmaatregelen komen in principe sinds 1 januari 2024 in aanmerking voor vergoeding.

 • 1 februari – inspraak en raad (vakantiesluitingen Sportfondsen)
  8 februari – samenleving (opvang asielzoekers)
  22 februari – ruimte (verordening ondergrondse infra, motie behoud Gertrudisplein)
  29 februari – bestuur (zienswijze actieprogramma Regio West-Brabant)
  7 maart – inspraak en raad (motie vrachtverkeer Heerle, motie spaarpot, paraplubest.plan Wonen, bp uitbreiding woonwagenlocaties, bp OLT Vrouwenhof, Gebiedsvisie Westrand, aanpak Brabantse Wal)
  14 maart – bestuur/samenleving (re-integratieverordening, openbaarmaking collegestukken, kunstgrasvelden)
  21 maart – ruimte (woningbouwprogrammering, Bouwen voor particulieren, vrachtverkeer)
  27 maart – politieke beschouwingen
  28 maart – ruimte (vrachtverkeer Heerle, paraplu bp wonen, bp woonwagenlocaties, bp OLT Vrouwenhof, gebiedsvisie Westrand)

 • Adviezen persoonlijke belangen i.r.t. raadswerk
  Het presidium wordt gevraagd kennis te nemen van drie adviezen over hoe om te gaan met persoonlijke belangen in relatie tot het raadswerk. Het presidium wordt tevens gevraagd om met elkaar van gedachten te wisselen hoe, nu de stukken van het presidium in principe openbaar zijn, in de toekomst om wordt gegaan met dit soort adviezen. Dit in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van raadsleden.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen