Commissie 12 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 8 oktober en 28 oktober 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Conform de in 2015 vastgestelde Nota Verbonden Partijen sturen deelnemers van de verbonden partijen jaarlijks in november richtlijnen aan de verbonden partij. Gemeenschappelijke regelingen zijn verbonden partijen. Op deze richtlijnen moeten de gemeenschappelijke regelingen hun beleidsmatige en financiële kaders (de kaderbrief) baseren. Deze richtlijnen zijn in regionaal verband en in overleg met de betreffende gemeenschappelijke regelingen opgesteld. De raad wordt voorgesteld om de financiële- en beleidsmatige richtlijnen voor de begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen vast te stellen. De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR OMWB) moet technisch aangepast worden in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het college heeft het principebesluit genomen in te stemmen met deze aanpassing van de GR OMWB. De raad wordt voorgesteld hiervoor toestemming te geven.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het ontwerpbestemmingsplan Aanwas voorziet in de juridische-planologische mogelijkheid om op een perceel aan de Aanwas op het bedrijventerrein Borchwerf II een waterstofstoftankstation te mogen oprichten. Dit plan heeft met ingang van 22 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingekomen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Aanwas vast te stellen.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  vergroten verkleinen laden...
 • De stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal proberen reeds enkele jaren gezamenlijk het archeologisch rijksmonument van Kasteel van Wouw ook bovengronds zichtbaar te maken. In het ontwerp worden de gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht krijgt bovendien een dubbelfunctie als waterinfiltratie en waterberging voor het tegengaan van klimaatoverlast. Tevens wordt er op en rondom het kasteel een natuurontwikkeling gerealiseerd. Het geheel blijft toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten zodat er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.324.688,- voor het project.

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  VVD

  VLP

  D66

  vergroten verkleinen laden...
 •  

   

  In 2016 is een ondernemersfonds opgericht voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld. Op basis van de WOZ-waarde van de percelen van de ondernemers op deze bedrijventerreinen is reclamebelasting in een ondernemersfonds gestort. Dit fonds is gebruikt om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te houden. De ondernemers hebben verzocht om het ondernemersfonds te continueren voor weer een periode van vijf jaar. De raad wordt voorgesteld om hiervoor de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting op de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vast te stellen.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  PvdA

  VLP

  Roosendaalse Lijst

  D66

  vergroten verkleinen laden...
 • 1.       Raadsvoorstel Veranderopgave nieuwe wet inburgering

  Vanaf 1 juli 2021 zijn de gemeenten, zoals ook voor 2013 het geval was, weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Onder de verantwoordelijkheid van de gemeente kan de gemeente zorgen voor een goede inburgering en het leren van de taal. Hierbij zet de gemeente in op duale trajecten, gericht op het leren van de Nederlandse taal én participatie. Maar ook kan de gemeente de inburgering breder trekken dan taalscholing alleen en zo werken aan een goede integratie in onze samenleving. Door de verantwoordelijk wethouders van De6 is de voorkeur uitgesproken deze wet gezamenlijk uit te laten voeren door het Werkplein namens de De6. De raad wordt gevraagd het college van B&W toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, waardoor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

   

  Geagendeerd door:

  GroenLinks

  PvdA

  Roosendaalse Lijst

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)