Commissie 03 december 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  OPENING EN MEDEDELINGEN

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  VASTSTELLEN AGENDA

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  BESLUITENLIJST

  -
  Raadzaal
  2 documenten

  Vaststellen van de besluitenlijsten van de Commissievergaderingen van 18 en 19 november 2020.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt gevraagd de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Roosendaal 2021 vast te stellen. Dit ten einde de gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de gewijzigde landelijke wetgeving en de schuldhulpvrager duidelijkheid te geven over de maximale termijn waarin een beslissing op de hulpvraag wordt gegeven. De termijn waarbinnen de gemeente over een hulpvraag dient te beslissen wordt gesteld op maximaal 8 weken.

  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste heffing en invordering mogelijk te maken. De raad wordt voorgesteld vast te stellen:

  -          De verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2021

  -          De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021

  -          De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021

  -          De verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021

  -          De verordening op de heffing en invordering van leges 2021

  -          De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021

  -          De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021

  -          De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2021 en het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2021

  -          De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roosendaal 2021

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Stichting Cultuurhuis Bovendonk huurt het pand aan de Bovendonk 111 van de gemeente en

  exploiteert het gebouw. De stichting heeft daarbij een exploitatietekort en dat wordt door de gemeente gedekt door aan de stichting een subsidie te verstrekken. In de huidige subsidieregels en beleidsregels is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van het verstrekken van subsidie aan de stichting. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het verstrekken van subsidie aan de stichting formeel wel mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat de gemeentelijke begroting de subsidieontvanger vermeldt alsmede het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld. De subsidieverstrekking aan de stichting is juridisch getoetst o.a. op het onderwerp staatssteun. De raad wordt nu voorgesteld de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, waardoor de subsidieverstrekking aan stichting Cultuurhuis Bovendonk geformaliseerd wordt.  

  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

   

  Geagendeerd door:

  -          VLP

  -          VVD

  -          Wezenbeek

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West een brief van de gemeente Bergen op Zoom, waarin zij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West verzoekt toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’. De deelnemende gemeenten worden door het bestuur gevraagd in te stemmen met de ‘’Notitie gevolgen en voorwaarden’’, waarin de spelregels en uitgangspunten voor het uittredingsproces zijn opgenomen. Het college heeft het principebesluit genomen om hiermee in te stemmen en verzoekt de raad om toestemming te verlenen.

  Portefeuillehouder: wethouder Lok

   

  Geagendeerd door:

  -          PvdA

  -          Roosendaalse Lijst

  -          VLP

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  Sluiting

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)