CDA

Stemgedrag (148 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
8 april 2021 6a Amendement GroenLinks - Woonzorgvisie, Gezond wonen en leven in Roosendaal 4 0 0
8 april 2021 6a Motie PvdA - Nieuwe vormen van wonen en zorg (AANGEPAST) 4 0 0
8 april 2021 15 - Raadsbesluit verantwoording fractieondersteuningsbudgetten 2020 4 0 0
8 april 2021 14 - Raadsbesluit Benoeming nieuw lid raad van toezicht OBO-WBR 4 0 0
8 april 2021 6a Amendement GroenLinks - Woonzorgvisie, Gezond wonen en leven in Roosendaal 4 0 0
8 april 2021 7b - Eigenstandige motie CDA VLP RL - Behoud servicebalie NS station 4 0 0
8 april 2021 16 - Raadsbesluit Woonzorgvisie 'Gezond leven en wonen in Roosendaal' 4 0 0
18 maart 2021 AANGENOMEN - 6a - Aangepaste motie 1 PvdA - Integrale visie op stedenbouwkundige aanpak in Centrum, Stationsgebied en Stadsoevers met aandacht voor diversiteit in het woningaanbod 4 0 0
18 maart 2021 7a - Motie 4 GroenLinks - Verantwoorde en humane huisvesting voor arbeidsmigranten 4 0 0
18 maart 2021 7a - Motie 3 VLP - Extra kaders arbeidsmigranten 4 0 0
18 maart 2021 VERWORPEN - 6b - Motie 2 PvdA - Actief arbeidsmarktbeleid ten behoeve van uitvoering van de RES-opgave 0 4 0
18 maart 2021 12 - Raadsbesluit Bestuurlijke Ontwikkeling 4 0 0
18 maart 2021 09 - Raadsbesluit Rekenkameronderzoek 2020 'Doorwerking rekenkameronderzoeken gemeente Roosendaal' 4 0 0
3 maart 2021 AANGENOMEN - MOTIE 2 - INFORMATIE 4 0 0
18 maart 2021 11 - Raadsbesluit Regionale Energiestrategie RES West-Brabant 4 0 0
18 maart 2021 10 - Raadsbesluit Gebiedsvisie Dr. Brabersstraat 4 0 0
3 maart 2021 MOTIE 1 - DOSSIER POOLSE SUPERMARKT 4 0 0
25 februari 2021 08 - Raadsbesluit Gunningsopdracht accountantsdienstverlening 4 0 0
25 februari 2021 07 - Raadsbesluit Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Bergsestraat 57 in Wouw 4 0 0
25 februari 2021 Besluit Verlengd tijdelijk RvO 4 0 0
25 februari 2021 Motie PvdA - Raadsleden-ontmoeting in het kader van regionale samenwerking 0 4 0
25 februari 2021 Motie PvdA - Raadsleden-ontmoeting in het kader van Duostad_Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom 0 4 0
27 januari 2021 Motie Roosendaalse Lijst - Glijdende schaal tegen armoedeval 4 0 0
27 januari 2021 06 - Raadsbesluit Kredietvoorstel snelfietsroute F58 4 0 0
27 januari 2021 7a - Motie VVD - GEWIJZIGD Wijkgerichte aanpak zwerfafval en bijplaatsingen 4 0 0
27 januari 2021 6b - Amendement VLP - Snelfietsroute F58 - aansluiting wijk Tolberg 4 0 0
27 januari 2021 6a - Motie PvdA - Ontwikkeling van het Geerhoekgebied en omgeving 4 0 0
27 januari 2021 05 - Raadsbesluit aankoop Kloosterstraat 21 Wouw 4 0 0
27 januari 2021 04 - Raadsbesluit Financiële verordening Roosendaal 2020 4 0 0
27 januari 2021 03 - Raadsbesluit aanpassen nota grondbeleid 4 0 0
27 januari 2021 02 - Raadsbesluit Nieuwe Brandweerkazerne Wouw 4 0 0
27 januari 2021 Motie CDA en Roosendaalse Lijst - Bredere inzet Parkrangers 4 0 0
27 januari 2021 Spoedeisende eigenstandige motie Burger Belangen Roosendaal - Gemeenten-in-nood-fonds 4 0 0
27 januari 2021 Eigenstandige Motie SP en PvdA ‘Voor 14’ 4 0 0
17 december 2020 Motie PvdA, VVD en VLP - Ontwikkelen lobby-strategie op Mobiliteit 4 0 0
17 december 2020 57 - Raadsbesluit Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal 2021 4 0 0
17 december 2020 56 - Raadsbesluit verzoek gemeente Bergen op Zoom om uittreding uit GR ICT WBW 4 0 0
17 december 2020 55 - Raadsbesluit Formalisering situatie stichting Cultuurhuis Bovendonk 4 0 0
17 december 2020 54 - Raadsbesluit Tweede Bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant 4 0 0
17 december 2020 53 - Raadsbesluit Intrekking Verordening marktgeld 2020 4 0 0
17 december 2020 52 - Raadsbesluit Evaluatie samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant 4 0 0
17 december 2020 51 - Raadsbesluit Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant 4 0 0
17 december 2020 50 - Raadsbesluit Eerste wijziging van de Verordening precarioheffing 2020 4 0 0
17 december 2020 49 - Raadsbesluit Vaststelling verordening beslistermijn schuldhulpverlening 4 0 0
17 december 2020 48 - Raadsbesluit Belastingvoorstellen 2021 4 0 0