Raadsbijeenkomsten tot aan het kerstreces a.g.v. COVID-persconferentie

Gepubliceerd op: 02 december 2021 11:12

De coronamaatregelen zijn verder aangescherpt. Daarom is in overleg met het Presidium, naar analogie
van eerder gehanteerde werkwijzen, het volgende besloten:


In ieder geval tot aan het kerstreces:

  1. Vinden commissievergaderingen digitaal plaats
  2. Geldt voor raadsvergaderingen:
  • Deze vinden fysiek plaats in de Raadzaal met 1 woordvoerder per fractie per agendapunt.
    Tussen de agendapunten door wordt – coronaproof – gewisseld. Raadsleden die moeten wachten nemen plaats in de Burgerzaal.
  • Het stemmen vindt in een digitale stemraad plaats, 30 minuten na afloop van de fysieke vergadering.
  • De inspraak en zeepkist kunnen fysiek doorgang vinden, vanwege de koppeling aan de fysieke raadsvergadering. Mocht een inspreker hier problemen mee hebben, dan wordt de mogelijkheid geboden digitaal in te spreken.

       4. De publieke tribune blijft gesloten. Wie geen aandeel heeft in een vergadering, kan de vergadering volgen via raad.roosendaal.nl