Raad stelt Programmabegroting 2020 vast

Gepubliceerd op: 11 november 2019 16:20

Donderdag 7 november vergaderde de gemeenteraad over de concept-Programmabegroting voor 2020.

Tijdens de behandeling zijn 9 amendementen (wijzigingsvoorstellen) en 20 moties ingediend:

Roosendaalse Lijst

Nieuwe aanplant en extra bomen in de openbare ruimte

De Roosendaalse Lijst wil € 200.000 per jaar voor het vervangen van oud en versleten groen voor nieuwe aanplant en voor extra bomen in de openbare ruimte. Amendement 1 is aangenomen met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Burger Belangen, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (SP)

VLP

Actualisatie Miniboekjesreeks Geschiedenis van Roosendaal en Dorpen

De VLP wil € 25.000 voor de actualisatie van de miniboekjesreeks (boek en digitaal) over de geschiedenis van Roosendaal en de dorpen. Amendement 2 is aangenomen met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Burger Belangen, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (SP).

Extra BOA

Voor een structurele uitbreiding van één formatieplaats BOA voor Toezicht en Handhaving stelt de VLP voor om jaarlijks € 75.000 beschikbaar te stellen. Amendement 3 is unaniem aangenomen.

Verlaging tarief Afvalstoffenheffing 2020

De VLP dient een amendement in om het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2020 ter verlagen van € 230 naar € 205. Amendement 4 is aangenomen met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP en Burger Belangen) en met 6 stemmen tegen (Groen Links, Christen Unie, D66 en Wezenbeek)

Beperken stijging tarief Afvalstoffenheffing

Per motie stelt de VLP een onderzoek voor of een deel van het dividend van Saver kan worden betrokken bij het tarief afvalstoffen. Dit om de stijging van het tarief te beperken. Deze motie is unaniem aangenomen.

VVD

Ondertunneling Willem Dreesweg

Amendement van de VVD om voor ontsluiting Bulkenaar als uitgangspunt realisatie van ondertunneling van de Willem Dreesweg te nemen voor een goede doorstroming naar het nieuwe ziekenhuis. Amendement 5 is aangenomen met 29 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks , Burger Belangen, D66 en Wezenbeek) en 4 stemmen tegen (SP en Christen Unie)

CDA

Geen nieuwe zonneparken en windmolens in het buitengebied

CDA dient een amendement in om na het bereiken van 75 ha zonneparken geen nieuwe zonneparken in het buitengebied meer aan te leggen. Ook wil het CDA in het buitengebied t/m 2023 geen nieuwe windmolens/-parken meer aanleggen. De Groen Ontwikkelfonds Brabant zonneparken die op dit moment in voorbereiding zijn, worden als enige uitgesloten van het bovenstaand. Dit amendement is aangenomen met 17 stemmen voor (CDA, VLP, SP, Burger Belangen, Christen Unie en Wezenbeek) en 16 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, Groen Links en D66

Onderzoek Verlichting Kerkdorpen

Het CDA vraagt in een motie om samen met inwoners te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om historisch ogende straatverlichting in de kernen van de dorpen te behouden of te plaatsen. De motie is aangenomen met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, Burger Belangen, Christen Unie en Wezenbeek) en met 8 stemmen tegen (PvdA, SP, GroenLinks en D66)

AED'S OP ORDE

Het CDA dient de motie 'AED's op orde' in. Met de motie wil de raad dat in heel de gemeente wordt geïnventariseerd op welke plekken nog AED's ontbreken en of de nu aanwezige AED's voldoende toegankelijk zijn. De motie is unaniem aangenomen.

GroenLinks

Dierenwelzijn

GroenLinks wil met een amendement € 25.000 beschikbaar stellen voor het opstellen van dierenwelzijnsbeleid. Het amendement is aangehouden.

Onderzoek naar mogelijkheden veilig, feestelijk en gezond vuurwerkgebruik

GroenLinks wil onderzoeken hoe op de meest veilige en gezonde manier met vuurwerkgebruik kan worden omgegaan. GroenLinks wil voor het zomerreces besluiten nemen met het oog op de jaarwisseling van 2020/2021. De motie is aangenomen met 19 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, SP, GroenLinks, Burger Belangen, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 14 stemmen tegen (VVD, CDA en VLP)

SP

Extra middelen Jeugdzorg

De SP diende een amendement in om het budget voor jeugdhulp in 2020 te verhogen van € 500.000 naar € 800.000. Het amendement is met 27 stemmen voor (SP, Burger Belangen, Roosendaal, Wezenbeek en ChristenUnie) en 6 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA) verworpen.

Hulpmiddelen 24/7

De SP wil onderzoek of een uitgiftepunt voor zorginformatie en -hulpmiddelen 24/7 bereikbaar mogelijk is. Ook zou een Raizer beschikbaar moeten worden gesteld. In de motie wordt gevraagd in het 1e kwartaal van 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen. Deze motie is met 12 stemmen voor (SP, VLP, ChristenUnie en Burger Belangen Roosendaal) en 21 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, Wezenbeek) verworpen.

Actief faciliteren efficiënte inzet woonruimte

SP dient een motie in om te onderzoeken of bestaande woonruimte beter geschikt kan worden gemaakt voor de woningmarkt. Ook moet gekeken worden hoe bijgebouwen geschikt kunnen worden gemaakt voor (tijdelijke) bewoning en of inwoners bereid zijn woonruimte geschikt te maken. De motie is aangenomen met 23 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, Groen Links, Christen Unie en Wezenbeek) en 10 stemmen tegen (PvdA, VLP, Burger Belangen en D66).

Roosendaal Schoon

De SP wil laten of bekijken een proef te doen waarbij verenigingen tegen betaling blik en plastic flesjes opruimen. Dit zou onderdeel moeten zijn in de aanpak om afvaldump en bijplaatsen van afval tegen te gaan. De motie is unaniem aangenomen.

PvdA

Zeker zijn van een gelijke stagevergoeding

De PvdA dient motie in om de stagevergoedingen voor alle stagiaires van de gemeente, ongeacht het opleidingsniveau, gelijk te maken. Ook wordt in de motie gevraagd om dit in regionaal verband te bepleiten. De motie is met 10 stemmen voor (PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal en Wezenbeek) en 23 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VLP, VVD en CDA) verworpen.

Investeren in het onderwijs

De PvdA vraagt in een motie te bezien of van 2021 t/m 2023 per jaar € 500.000 vrij kan worden gemaakt om te investeren in onderwijs. De motie is met 4 stemmen voor (PvdA, ChristenUnie, D66 en Burger Belangen Roosendaal) en 29 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, CDA, GroenLinks, Wezenbeek en SP) verworpen.

Beter afval scheiden

De PvdA wil de ophaalfrequentie van restafval in stand houden. Daarbij zou bij de afvaltarieven rekening moeten worden gehouden dat het ledigen na 13 keer duurder wordt, zodat er een financiële prikkel is om afval beter te scheiden. De motie is ingetrokken.

Iedereen profiteert mee – Publieke solarparken

De PvdA wil dat wordt onderzocht of er kansen zijn om in eigen beheer solarparken kunnen worden ontwikkeld en geëxploiteerd. De motie ingetrokken.

Verlaging maximumsnelheid A58

De PvdA dient een motie in waarin het college wordt gevraagd in overleg te gaan om de maximum snelheid op de A58 aan te passen van 130 naar 100 km per uur en van 100 naar 80 km per uur. De motie is verworpen.

D66

Schrappen Wifi in de binnenstad

D66 dient een amendement in om wifi en beacons in de binnenstad en het ontwikkelen van een app voor bezoekers van de binnenstad niet te realiseren. De ontvangen subsidiegelden zouden dan teruggestort moeten worden en de overige middelen kunnen worden gebruikt voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Het amendement is met 13 stemmen voor (D66, VLP, Burger Belangen Roosendaal, SP en ChristenUnie) en 20 stemmen tegen (Groenlinks, PvdA, CDA, Roosendaalse Lijst, VVD) verworpen.

Een kader voor ongevraagde inbreng van inwoners en andere partners

D66 dient een motie in waarin het college wordt gevraagd spelregels op te stellen voor ongevraagde inbreng door inwoners, ondernemers en instellingen. De regels zouden voor de zomer aan de raad moeten worden voorgelegd. De motie is aangehouden.

In kaart brengen en aanpakken onveilige plekken in de buurt

D66 vraagt in motie om bij werkzaamheden aan voet- en fietspaden rekening te houden met onoverzichtelijkheid en veiligheid door middel van snoeiwerk of verlichting. Bij klachten over onveilige situaties onderzoeken eenvoudige aanpassingen een oplossing is. De motie is ingetrokken.

Meer (weide-)bloemen

D66 vraagt in een motie bloeiende planten en weidebloemen toe te voegen aan het palet aan planten- en boomsoorten waaruit bewoners kunnen kiezen. De motie is unaniem aangenomen.

Burger Belangen Roosendaal

Activiteiten en Nederlandse les voor senioren met een migratieachtergrond

Burger Belangen Roosendaal dient motie in om onderzoek te doen hoe netwerkpartners een betere rol kunnen krijgen voor passende mogelijkheden voor senioren met een migratieachtergrond. De motie is aangenomen met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, SP, Groen Links, Burger Belangen, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 11 stemmen tegen (CDA en VLP)

Dagactiviteiten voor senioren

Burger Belangen Roosendaal wil in kaart laten brengen welke dagactiviteiten voor senioren in Roosendaal er zijn en dit overzicht jaarlijks op een toegankelijke manier, bijvoorbeeld een activiteitenkalender, aan te bieden aan senioren in de gemeente. De motie is unaniem aangenomen.

ChristenUnie

Housing First

ChristenUnie dient een motie in waarin het college wordt verzocht bij de centrumgemeente Bergen op Zoom het nadrukkelijke verzoek neer te leggen om te bezien of intensivering van Housing First in de regio wenselijk en mogelijk is. De motie is unaniem aangenomen.

Verbeteren van de afhandeling van (digitale) post

ChristenUnie wil dat de afhandeling van schriftelijke inwonersvragen verbetert. De gemeenteraad moet geïnformeerd worden over de uitkomst en verbeteracties. Gestreefd wordt naar rapportcijfer 8 voor klantvriendelijkheid in 2021. De motie is verworpen.

Kwartiermaker bestaanszekerheid

Met een motie wil ChristenUnie komen tot een visievorming en een concrete functieomschrijving voor de functie van Kwartiermaker Bestaanszekerheid, als vervanging van de Armoederegisseur. Doelstellingen en resultaten voor deze functie moeten vooraf worden opgesteld. De motie is verworpen.