De raad vergaderde: 22 november 2019

Gepubliceerd op: 23 november 2018 12:20

Donderdag 22 november vergaderde de gemeenteraad. Op de agenda stonden een aantal voorstellen in de A-Categorie (zogenaamde 'hamerstukken'). Over voorstellen in de A-Categorie besluit de raad zonder dat er nog een debat over wordt gevoerd.Zo is ingestemd met wijziging in de regeling belastingsamenwerking waarmee een eenvoudigere procedure voor wijzigingen van de begroting van de belastingsamenwerking en het sluiten van uitvoeringsconvenanten mogelijk wordt. Ook is ingestemd met een correctie van het bestemmingsplan Stadsoevers, zijn de richtlijnen ten behoeve van de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld en zijn de belastingverordeningen vastgesteld. Verder is ingestemd met de benoeming van dhr. Emmen als lid Vertrouwenscommissie, de heer Heeren als lid Auditcommissie. Tot slot werd in de A-Categorie besloten over de toekenning van subsidies in het kader van maatschappelijke initiatieven en werd ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de Gastelseweg 247.

Daarnaast stond op de agenda de motie 'Snel glasvezel buitengebied noodzakelijk' , ingediend door de VLP en mede ondertekend door de Roosendaalse Lijst, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks. De motie moet het mogelijk maken glasvezel in het buitengebied op 40 cm diepte te leggen i.p.v. van 60 cm. De kosten worden dan lager en wordt het voor aanbieders aantrekkelijker om glasvezel aan te leggen. Deze motie is met 30 stemmen voor (VLP, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Roosendaalse Lijst en dhr. Wezenbeek van de VVD) en 5 stemmen tegen (ChristenUnie en VVD met uitzondering van dhr. Wezenbeek) aangenomen.

Ook stond de motie 'Kinderpardongemeente' op de agenda. De motie werd ingediend door de CU (met ondertekening van PvdA, SP, GroenLinks, BBR en D66). De indieners willen dat Roosendaal zich aansluit bij de 'kinderpardongemeenten' en bij de staatssecretaris actief te pleiten voor echte oplossing voor deze kinderen. Deze motie is met 15 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP, Burger Belangen Roosendaal) en 19 stemmen tegen (VLP, Roosendaalse Lijst, VVD) verworpen.

Tot slot is de motie 'Monitoring duurzame energie' behandeld. Met de motie wordt voorgesteld om de raad en inwoners tweemaal per jaar te informeren over de ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal aangaande de tredes van de zonneladder en om andere vormen van duurzame energieopwekking binnen de gemeente Roosendaal uitgebreid te onderzoeken en om een e-duurzaamheidsloket op te richten. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen.

Het videoverslag en de vergaderstukken kunt u hier terugvinden via deze link: https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/22-november/19:30