Gemeenteraad 05 maart 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen voorstellen in deze categorie
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Binnen het district De Markiezaten hebben de acht gemeenten de handen ineengeslagen om samen te werken aan een districtelijk integraal veiligheidsplan. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid (hierna: IVP). Dit plan is op 20 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan zijn de gemeenschappelijke uitdagingen beschreven. Naast de gemeenschappelijke thema's is er aandacht voor de lokale verschillen. Voor Roosendaal worden deze jaarlijks nader uitgewerkt in het Actieplan Integrale Veiligheid. Het Actieplan Integrale Veiligheid 2020 is door het college vastgesteld en wordt de raad ter kennisname aangeboden.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Motivering:
  De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie ten behoeve van de inzet van zgn. psycholances
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit betreft antwoorden op de Vragen van de Roosendaalse Lijst en de ChristenUnie: 193-2019 Verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Motivering:
  De fractie van de ChristenUnie overweegt een motie t.b.v. een ontmoedigingsbeleid van lachgas in de gemeente Roosendaal.

  De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven dit onderwerp nog even terug te willen nemen in de fractie en laat nog weten of dit onderwerp voor de fractie als bespreekstuk blijft staan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het collegebesluit om met ingang van2O20 te stoppen met de HHT-regeling, beter bekend onder de naam dienstencheques. Voor bestaande klanten geldt een overgangsjaar. Zij kunnen nog tot eind 2020 gebruik maken van de HHT-regeling. De gemeentelijke bijdrage wordt van €17,50,- opgehoogd naar €20,-.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Motivering:
  De VLP-fractie en de fractie van de PvdA hebben aangegeven moties te overwegen ten aanzien van o.a.: het automatisch toekennen van een zorgmoment bij het overschrijden van de beslistermijn, het voorkomen van juridische zaken en het behoud van dienstencheques t.b.v. mantelzorgers.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het collegebesluit om:
  1. De contracten op te zeggen met Brabant Water voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond
  2. De "Beleidsregel gebruik gemeentegrond Roosendaal door nutsbedrijven 2019" vast te stellen
  3. De "Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels/leidingen Roosendaal 2019" vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Motivering:
  Voor de PvdA-fractie is dit een C-stuk ten aanzien van de nadere informatie over de financiële cijfers en risico’s.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 7 november 2019 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over hun plannen om te komen tot een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze raadsmededeling wordt de raad hier nader over geïnformeerd. In de brief van de ministers wordt geconcludeerd dat- naast het extra geld - ook een betere organisatie van het jeugdstelsel nodig is om de beloften van de Jeugdwet te kunnen inlossen. Een niet vrijblijvende manier van (boven-) regionaal samenwerken van gemeenten is volgens de ministers nodig om de continuïteit van specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Motivering:
  De SP-fractie overweegt een motie ten behoeve van een onderzoek naar de opbouw van de tarieven in de jeugdzorg om vast te kunnen stellen of de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg in de regio West-Brabant West voldoende is geborgd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het Laadpuntenbeleid (bijlage 1) gemeente Roosendaal met de daarbij horende nadere regels plaatsing laadpalen voor elektrische motorvoertuigen (bijlage 2).
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Motivering:
  De VLP-fractie overweegt een motie ten einde de definitie in artikel 16 (Handhaving) in de beleidsregel van het laadpuntenbeleid gemeente Roosendaal in overeenstemming te brengen met hetgeen hierover is opgenomen in artikel 16 (Handhaving) van de Toelichting.

  vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

  • Stemmingen bij document:

   7f - Motie VLP - Laadpuntenbeleid Roosendaal

   Aangenomen
   Bekijk resultaat
   Partij Voor Tegen
   Roosendaalse lijst (8 personen)

   Roosendaalse lijst: stemgedrag

   • René van Broekhoven
   • Yvonne de Beer
   • Cor Gabriëls
   • Charl Goossens
   • Kees Hoendervangers
   • Peter Raijmaekers
   • Jos Vrolijk
   • Eric de Regt
   7
   0
   VLP (7 personen)

   VLP: stemgedrag

   • Arwen van Gestel
   • Wilbert Brouwers
   • Jos Heeren
   • Alex Raggers
   • Martijn Verbeek
   • Evelien van der Star
   • Gerard van Zalinge
   6
   0
   VVD (4 personen)

   VVD: stemgedrag

   • Jeroen van den Beemt
   • Anneke Eijck
   • Sanneke Vermeulen
   • Kees Verstraten
   4
   0
   CDA (4 personen)

   CDA: stemgedrag

   • Nicole Roeken
   • Robert Breedveld
   • Sebastiaan Hamans
   • Roger van Nassau
   4
   0
   Groenlinks (3 personen)

   Groenlinks: stemgedrag

   • Christian Villée
   • Naima El Azzouzi
   • Annette Gepkens
   3
   0
   SP (3 personen)

   SP: stemgedrag

   • Adriënne Maas
   • Tineke Claessens
   • Marion Heessels
   3
   0
   PvdA (2 personen)

   PvdA: stemgedrag

   • Michael Yap
   • Paul Klaver
   2
   0
   D66 (1 persoon)

   D66: stemgedrag

   • Harm Emmen
   1
   0
   ChristenUnie (1 persoon)

   ChristenUnie: stemgedrag

   • Karen Suijkerbuijk-Ader
   1
   0
   Burger Belangen Roosendaal (1 persoon)

   Burger Belangen Roosendaal: stemgedrag

   • Selda Bozkurt
   0
   0
   Jac Wezenbeek (1 persoon)

   Jac Wezenbeek: stemgedrag

   • Jac Wezenbeek
   1
   0
   Totaal 32 0
   32 0 3
 • Dit betreft antwoorden op raadsvragen van de fracties ChristenUnie, D66, SP, Burger Belangen Roosendaal, PvdA, VLP en Wezenbeek over dakloosheid in Roosendaal om een beter beeld te kunnen krijgen van de problematiek.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Motivering:
  De fractie van de ChristenUnie overweegt een motie o.a. ten behoeve van een zgn. doorstart-huis. De fracties van D66, SP en Burger Belangen Roosendaal hebben aangegeven met de ChristenUnie mee te zullen denken.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)