Gemeenteraad 04 april 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw mogelijk, welke op het terrein bij de inmiddels herbestemde LTS behoort. Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe LTS” heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is een zienswijze ingediend, welke later is ingetrokken. De raad wordt nu verzocht het bestemmingsplan vast te stellen.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -Wezenbeek
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd een voorkeursrecht te vestigen op de gronden gelegen aan de Bulkenaarsestraat en omgeving, waarmee het door het college al gevestigde voorkeursrecht met een termijn van 3 jaar wordt verlengd. Doel is het faciliteren van de mogelijke hoofdlocatie van Bravis op deze plek. De raad wordt tevens voorgesteld het verwervingskrediet vast te stellen alsmede een krediet voor de hoofdinfrastructuur.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -D66
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om € 155.000 beschikbaar te stellen voor de volgende vitaliteitsacties in de vijfde tranche:
  • Upgraden Dijkcentrum
  • Uitbreiding hondenspeelplaatsen
  • Tiny Forests
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Motivering:
  Voor de VLP-fractie is dit vooralsnog een B-stuk, omdat de plannen rondom de ‘Roosendaalse bosjes’ voor de VLP nog onvoldoende concreet zijn gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een extra bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de viering van 75 jaar bevrijding in Roosendaal en akkoord te gaan met de dekking van dit bedrag in de eerstvolgende Bestuursrapportage.
  Portefeuillehouder: burgemeester Niederer

  Motivering:
  De ChristenUnie komt met een motie ten behoeve van een monument voor de Holocaustslachtoffers van Roosendaal, waarbij wordt aangesloten op een project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd om een “ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het realiseren van een verkooppunt voor motorbrandstoffen (tankstation) met wasvoorzieningen aan het Spectrum in Roosendaal.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Motivering:
  De fracties van PvdA, D66 en VLP hebben een amendement aangekondigd ten einde de raad voor te stellen om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  De fractie van GroenLinks komt met een motie om elektrisch vervoer actief te promoten en in de toekomst geen aanbestedingsprocedures meer te starten voor fossiele brandstoffenstations.

  De fractie van de Roosendaals Lijst en D66 hebben aangegeven graag met de motie van GroenLinks mee te willen denken.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om in het vierde kwartaal van 2019 de inzameling van het restafval aan huis voortaan 1x per 4 weken uit te voeren. Tevens wordt de raad voorgesteld om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de combinatie van bronscheiding en nascheiding van huishoudelijk restafval.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Motivering:
  De PvdA-fractie overweegt de situatie te laten zoals die nu is: 1 x per twee weken restafval inzamelen, maar daarbij wel volledig inzetten op een flankerend beleid als het gaat om communicatie, voorlichting en mensen te stimuleren beter te scheiden. De PvdA komt hiertoe mogelijk met een amendement om de frequentie van het inzamelen te wijzigen.

  Ook de VVD-fractie overweegt een amendement met betrekking tot de frequentie van het inzamelen van restafval en plastic afval van 1x per twee weken, gedurende de periode van het haalbaarheidsonderzoek.

  Voor de fractie van de VLP is het raadsvoorstel voorlopig een B-stuk in verband met de problematiek van de luiers. Daarnaast zal de VLP in overleg met andere fracties kijken of het raadsvoorstel kan worden aangevuld op de 5 ergernissen van Roosendaal (amendement).

  De fractie van de Roosendaalse Lijst overweegt een motie om aan alle huishoudens kosteloos een gft-bakje te verstrekken.

  De fractie van GroenLinks overweegt om samen met de fractie van de Roosendaalse Lijst een motie in te dienen ten behoeve van een verbod op het oplaten van ballonnen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)