Commissie 23 januari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voor deze commissievergadering zijn de Officier van Justitie: mevr. Nicolaas, de politiechefs: dhr. Pieters en dhr. Schools en de brandweercommandant: dhr. de Groot uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 9 januari 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • Binnen het district De Markiezaten hebben de acht gemeenten de handen ineengeslagen om samen te werken aan een districtelijk integraal veiligheidsplan. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid (hierna: IVP). Dit plan is op 20 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan zijn de gemeenschappelijke uitdagingen beschreven. Naast de gemeenschappelijke thema's is er aandacht voor de lokale verschillen. Voor Roosendaal worden deze jaarlijks nader uitgewerkt in het Actieplan Integrale Veiligheid. Het Actieplan Integrale Veiligheid 2020 is door het college vastgesteld en wordt de raad ter kennisname aangeboden.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Geagendeerd door:
  - CDA
  - Roosendaalse Lijst
  - SP
  - ChristenUnie
  - VVD
  - PvdA
  - D66
  - VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • In juni 2019 heeft onderzoeksbureau Lokale Zaken de Drugsmonitor 2018 afgerond voor de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. De gemeenteraad wordt met deze raadsmededeling op de hoogte gebracht van de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - Roosendaalse Lijst
  - Wezenbeek
  - SP
  - ChristenUnie
  - CDA
  - VVD
  - D66
  - GroenLinks
  - VLP
  - Burger Belangen Roosendaal
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit betreft antwoorden op de Vragen van de Roosendaalse Lijst en de ChristenUnie: 193-2019 Verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Geagendeerd door:
  - Roosendaalse Lijst
  - ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2019 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar toezicht en handhaving binnen de gemeente Roosendaal. Middels dit raadsvoorstel wordt het onderzoeksrapport getiteld ‘Toezicht en handhaving gemeente Roosendaal’ aan de gemeenteraad aangeboden. De raad wordt voorgesteld om het onderzoeksrapport te onderschrijven en in te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen en het college op te dragen de aanbevelingen op te pakken om zo de doelmatigheid en de doeltreffendheid van toezicht en handhaving in brede zin te verbeteren.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Geagendeerd door:
  - VVD
  - SP
  - ChristenUnie
  - CDA
  - D66
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)