Commissie 21 november 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 14 november 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze taak hebben de West-Brabantse gemeenten belegd bij Veilig Thuis West-Brabant, waarbij de gemeente Breda als centrumgemeente fungeert. Voor deze samenwerking is met ingang van 1 januari 2019 een gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West-Brabant (verder: GR Veilig Thuis) afgesloten. Vanwege het ontstaan van de gemeente Altena per 1 januari 2019 moet de huidige GR Veilig Thuis worden aangepast. Verder is begin dit jaar besloten een regionaal meldpunt crisiszorg in te richten en dit onder te brengen bij Veilig Thuis West-Brabant. Omdat ook voor dit meldpunt sprake is van gezamenlijke financiële inbreng van de regiogemeenten en het namens de regio verzorgen van subsidieafspraken door centrumgemeente Breda, is ervoor gekozen de samenwerking rond het meldpunt crisiszorg in de bestaande gemeenschappelijke regeling in te passen.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - VVD
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2015 is de "Nota verbonden partijen, zes kaderstellende spelregels" vastgesteld. Een spelregel uit deze nota is, iedere vier jaar een evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen. Om ervaring op te doen is de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant geëvalueerd. Adviesbureau Berenschot kreeg hiervoor de opdracht van negentien gemeenteraden. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de conclusies en adviezen uit het onderzoeksrapport ’Grip en sturing op Regio West-Brabant’ van het onderzoeksbureau Berenschot, om de conclusies en adviezen in het najaar mee te nemen bij de actualisatie van de Nota Verbonden Partijen en om
  het specifieke advies “werken met adoptanten” reeds in het najaar verder uit te werken.
  Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden

  Geagendeerd door:
  - ChristenUnie
  - VVD
  - SP
  - D66
  - CDA
  - VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • De financiële verordening dient aangepast te worden om te voldoen aan regelgeving. Daarnaast wordt door de commissie BBV aanbevolen om een grensbedrag voor toelichting op incidentele baten en lasten op te nemen. De wijziging maakt dat incidentele baten en lasten boven € 250.000 toegelicht worden.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - SP
  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het besluit van het college van B&W m.b.t. de ontwikkeling van Groot Mariadal, waarmee een vervolgstap kan worden gezet in deze gebiedsontwikkeling.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -VVD
  -VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)