Commissie 14 november 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 10 oktober en 30 oktober 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanwege verschillende wijzigingen in de Participatiewet en de behoefte om gemaakte beleidskeuzes nader vast te leggen voor de uitvoering, wordt de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. Via de Re-integratieverordening Participatiewet 2019 kan de raad heldere kaders meegeven voor de wijze waarop de gemeente ondersteuning biedt bij de re-integratie op de arbeidsmarkt.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - SP
  vergroten verkleinen laden...
 • In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) worden de zorgplichten van de gemeente Roosendaal voor afval-, hemel- en grondwater vastgelegd. Het huidige VGRP loopt aan het einde van 2019 af. Om invulling te blijven geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor het afval-, hemel- en grondwater is het noodzakelijk dat er een nieuw plan door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Geagendeerd door:
  - ChristenUnie
  - Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...
 • De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) biedt voor een zienswijze door de gemeenteraad de 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 aan. De begrotingswijzigingen worden gelijktijdig aangeboden in verband met de nauwe samenhang
  tussen de begrotingswijzigingen in verband met de realisatie van de adviezen uit de evaluatie GR ICT WBW en de zienswijzen van deelnemers op de begroting 2020. Daarnaast heeft, bij brief van 4 september, het bestuur van de ICT WBW de deelnemers verzocht om instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT WBW. De belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van de governance op directieniveau en uitbreiding van de taken op het gebied van de ICT-infrastructuur. Verder zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - SP
  - CDA
  - VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd een krediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor de implementatie van de maatregelen uit het Verkeersplan Nieuwstraat. Dit verkeersplan is in samenspraak met stakeholders uit de omgeving opgesteld. Het gevraagde krediet is nodig om samen met bewoners en andere stakeholders uit de straat een definitief ontwerp te maken, zodat de straat medio 2020 heringericht kan worden.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - VLP
  - SP
  - PvdA
  - Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 25 juni 2018 zijn er door diverse raadsfracties schriftelijke vragen gesteld over het vestigingsklimaat op Vijfhuizenberg (nr. 123-2018). ln de beantwoording is onder andere aangegeven dat er een rapport zou worden opgesteld naar aanleiding van deze vragen. Dit rapport is per ingekomen B&W-brief op 16 mei 2019 aan de raad aangeboden. Belangrijke conclusies in dit rapport zijn in ieder geval dat er sprake is van beperkte leegstand en een goed vestigingsklimaat op Vijfhuizenberg.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  -CDA
  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft vragen en antwoorden met betrekking tot de renovatie van de zgn. turborotonde en de verkeersveiligheid aldaar.
  Portefeuillehouder: wethouder Lok

  Geagendeerd door:
  - ChristenUnie
  - VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)