Commissie 13 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat elke Veiligheidsregio dient te beschikken over een regionaal risicoprofiel en een beleidsplan waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Op 4 juli 2019 zal het Algemeen Bestuur de plannen en voorstellen definitief vaststellen, nadat de gemeenteraden van de 24 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen en wensen kenbaar te maken. Het college adviseert de gemeenteraad zienswijzen en wensen in te dienen. Deze zijn verwoord in het raadsvoorstel.
  Portefeuillehouder: burgemeester Niederer

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -SP
  -GroenLinks
  -ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...
 • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening vast te stellen, op basis waarvan aan jongeren tot en met 25 jaar in de gemeente Roosendaal, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Roosendaal, de Jongerenroos (jongerenonderscheiding) kan worden toegekend.
  Portefeuillehouder: burgemeester Niederer

  Geagendeerd door:
  - CDA
  vergroten verkleinen laden...
 • Het HPO 2019 is in januari besproken in de raad. In de afgelopen maanden zijn aanvullende aanvragen op basis van een spoedprocedure ingediend. Deze aanvragen zijn door het college goedgekeurd, maar vanwege de hoogte van de investeringen moeten de benodigde kredieten door de raad worden gevoteerd. Deze worden middels dit raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - VVD
  - SP
  vergroten verkleinen laden...
 • Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2020 ingediend om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Eventuele financiële consequenties die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2018 worden ter kennisname aan de raad aangeboden.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -CDA
  -SP
  -VLP
  -ChristenUnie
  -GroenLinks
  vergroten verkleinen laden...
 • Als gevolg van de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum per 1 augustus 2019 dient de verordening afvalstoffenheffing 2019 te worden aangepast. In deze wijziging zijn de consequenties verwerkt als gevolg van de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum aan de Vaartkant.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  -VLP
  -CDA
  -GroenLinks
  -ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze eigenstandige motie wordt voorgesteld om aan Stichting Heerl’k een subsidie van 3.000 euro te verlenen ten gunste van de lokale kerstmarkt 2019.
  Steller: Eric de Regt (Roosendaalse Lijst)

  Geagendeerd door:
  -VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de stand van zaken (1 januari2019) van de acties die zijn opgenomen in Roosendaal Futureproof 2017-2021.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -D66
  -GroenLinks
  -VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)