Commissie 12 december 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 21 november 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Najaarsbrief heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen. Alle financiële afwijkingen > € 100.000 per 1 oktober 2019 zijn in de Najaarsbrief Financiën gerapporteerd. Er is sprake van een negatief resultaat van € 55.000. De raad wordt voorgesteld om dit te dekken middels een onttrekking aan de Algemene Reserve.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -Roosendaalse Lijst
  -VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • Door Zonneveld De Melkbussen B.V. is op 30 mei 2018 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonnepark (De Melkbussen) met een bruto- oppervlakte van circa 14,0 ha en een netto oppervlakte van circa 10,99 ha, op percelen gelegen nabij Bedrijventerrein De Wijper en de snelweg A58 in Heerle. De raad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  -VLP
  -CDA
  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 7 februari 2019 heeft de raad de motie Co-creatie Zonneparken aangenomen, waarin wordt verzocht om een tweemaandelijks update met betrekking tot de voortgang van de realisatie van zonneparken. In deze raadsmededeling wordt een dergelijke update gegeven.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  -PvdA
  -D66
  -Roosendaalse Lijst
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 7 november 2019 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over hun plannen om te komen tot een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze raadsmededeling wordt de raad hier nader over geïnformeerd. In de brief van de ministers wordt geconcludeerd dat- naast het extra geld - ook een betere organisatie van het jeugdstelsel nodig is om de beloften van de Jeugdwet te kunnen inlossen. Een niet vrijblijvende manier van (boven-) regionaal samenwerken van gemeenten is volgens de ministers nodig om de continuïteit van specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - VLP
  - ChristenUnie
  - D66
  - SP
  vergroten verkleinen laden...
 • Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de herijking van het beleid Hbhplus; Wegwijs is samen met Werkgroep Met Hart voor de Zorg, KBO, FNV en de aanbieders van Hbhplus een pilot gestart waarin cliënten op een andere manier geïndiceerd worden. De leerpunten uit de pilot worden gebruikt om het beleid of de uitvoering daarvan te herijken.
  Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - D66
  - ChristenUnie
  - VLP
  - SP
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)