Commissie 10 oktober 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2019 heeft stichting KPO Roosendaal (KPO) een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van de Stappen in Wouw, waarbij uitgegaan is van de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC), een voorziening voor onderwijs, (peuter)opvang en aanverwante voorzieningen. Op basis van de verordening is alleen het normbedrag voor onderwijshuisvesting toegekend, met de afspraak dat KPO de ontwikkeling van het IKC zou voortzetten en een Voorlopig Ontwerp (VO) zou laten maken en doorberekenen. Op basis van dit VO zou een aanvullende aanvraag ingediend en behandeld kunnen worden. Hiermee wordt de Stappen gefinancierd op basis van de werkelijke kosten, in plaats van normbedragen. In dit voorstel wordt een gevolg gegeven aan deze afspraken.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - VLP
  - SP
  - CDA
  vergroten verkleinen laden...
 • De Jeugdwet verplicht iedere gemeente een verordening vast te stellen waarin staat welke voorzieningen de gemeente aan jeugd en ouders biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpverlening is geregeld. De huidige verordening jeugdhulp gemeente Roosendaal 2015 is toe aan actualisatie. Directe aanleiding is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die ertoe heeft geleid dat de bepalingen voor het vastleggen van de hoogte van het persoons gebonden budget (PGB) opgenomen dienen te worden in de verordening. Deze nieuwe verordening is geactualiseerd op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - SP
  - GroenLinks
  - VLP
  vergroten verkleinen laden...
 • Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de balans voor de 1e helft van 2019 opgemaakt en verwerkt in de 2e bestuursrapportage over 2019. De 2e bestuursrapportage is begin juli opgesteld op basis van de cijfers tot 1 juli 2019.
  In de bestuursrapportage is een toelichting te vinden op de voortgang van de inhoudelijke ambities, zoals deze zijn opgenomen in de vastgestelde begroting 2019 van het Werkplein, en de bijbehorende financiële consequenties. De ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar zorgen ervoor dat de begroting 2019 van het Werkplein aanpassing behoeft. Daarmee nemen ook de bijdragen van de gemeenten aan het Werkplein toe. Voor Roosendaal betekent dit een hogere bijdrage aan het Werkplein over 2019 van € 949.276.
  Portefeuillehouder: wethouder van Ginderen

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - VVD
  - Wezenbeek
  vergroten verkleinen laden...
 • In december 2015 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Raamwerk voor Stadsoevers West vastgesteld. De raad heeft bij vaststelling van dit raamwerk het college gevraagd om voor het Oostelijk deel van Stadsoevers een ontwikkelvisie op te stellen. De afgelopen jaren heeft de gemeente bewoners van de stad en overige stakeholders in het gebied Stadsoevers tijdens diverse bijeenkomsten gevraagd hoe zij de toekomst van Stadsoevers Oost zien. De wens was vooral om, gezien de ligging in dit deel van de stad, iets bijzonders te maken. Een stuk stad dat Roosendaal nog niet kent. ‘Open het gebied en maak er iets van voor alle Roosendalers’. Het college legt het Ontwikkelkader Vlietpark ter vaststelling voor aan de Gemeenteraad, alsmede de bijbehorende grondexploitatie Ontwikkelkader Vlietpark, Investeringsraming Vlietpark en begrotingswijziging.
  Portefeuillehouder: wethouder Theunis

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - VVD
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college heeft onderzocht of het faciliteren van huisvesting voor particuliere initiatieven op het gebied van armoedebestrijding door de gemeente haalbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden dat dan zou kunnen. Het college heeft hierbij een inventarisatie uitgevoerd om de totale behoefte aan (opslag) ruimte in beeld te brengen. Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van de uitkomsten.
  Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

  Geagendeerd door:
  - PvdA
  - Wezenbeek
  - SP
  - CDA
  - D66
  - Burger Belangen Roosendaal
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)