Yvonne de Beer

Stemgedrag (131 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
25 februari 2021 08 - Raadsbesluit Gunningsopdracht accountantsdienstverlening
25 februari 2021 07 - Raadsbesluit Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Bergsestraat 57 in Wouw
25 februari 2021 Besluit Verlengd tijdelijk RvO
25 februari 2021 Motie PvdA - Raadsleden-ontmoeting in het kader van Duostad_Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom
25 februari 2021 Motie PvdA - Raadsleden-ontmoeting in het kader van regionale samenwerking
27 januari 2021 Motie Roosendaalse Lijst - Glijdende schaal tegen armoedeval
27 januari 2021 06 - Raadsbesluit Kredietvoorstel snelfietsroute F58
27 januari 2021 7a - Motie VVD - GEWIJZIGD Wijkgerichte aanpak zwerfafval en bijplaatsingen
27 januari 2021 6b - Amendement VLP - Snelfietsroute F58 - aansluiting wijk Tolberg
27 januari 2021 6a - Motie PvdA - Ontwikkeling van het Geerhoekgebied en omgeving
27 januari 2021 05 - Raadsbesluit aankoop Kloosterstraat 21 Wouw
27 januari 2021 04 - Raadsbesluit Financiële verordening Roosendaal 2020
27 januari 2021 03 - Raadsbesluit aanpassen nota grondbeleid
27 januari 2021 02 - Raadsbesluit Nieuwe Brandweerkazerne Wouw
27 januari 2021 Spoedeisende eigenstandige motie Burger Belangen Roosendaal - Gemeenten-in-nood-fonds
27 januari 2021 Motie CDA en Roosendaalse Lijst - Bredere inzet Parkrangers
27 januari 2021 Eigenstandige Motie SP en PvdA ‘Voor 14’
17 december 2020 Motie PvdA, VVD en VLP - Ontwikkelen lobby-strategie op Mobiliteit
17 december 2020 Motie Roosendaalse Lijst - Instellen Onafhankelijk IT-onderzoek GR ICT West-Brabant West (ICT WBW)
17 december 2020 57 - Raadsbesluit Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Roosendaal 2021
17 december 2020 56 - Raadsbesluit verzoek gemeente Bergen op Zoom om uittreding uit GR ICT WBW
17 december 2020 55 - Raadsbesluit Formalisering situatie stichting Cultuurhuis Bovendonk
17 december 2020 54 - Raadsbesluit Tweede Bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
17 december 2020 53 - Raadsbesluit Intrekking Verordening marktgeld 2020
17 december 2020 52 - Raadsbesluit Evaluatie samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant
17 december 2020 51 - Raadsbesluit Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant
17 december 2020 50 - Raadsbesluit Eerste wijziging van de Verordening precarioheffing 2020
17 december 2020 49 - Raadsbesluit Vaststelling verordening beslistermijn schuldhulpverlening
17 december 2020 48 - Raadsbesluit Belastingvoorstellen 2021
25 4 0