Yvonne de Beer

Stemgedrag (22 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
15 oktober 2019 16 - Motie Wezenbeek - Opbrengst toeristenbelasting voor toerisme in Roosendaal
15 oktober 2019 15 - Motie Burger Belangen - Aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen
15 oktober 2019 14 - Motie D66 - Coöperatieve duurzame energie
15 oktober 2019 13 - GEWIJZIGDE Motie PvdA - Creatieve hotspot op Stadsoevers
15 oktober 2019 10 - Motie CDA - Roosendaal Linked
15 oktober 2019 9 - GEWIJZIGDE Motie VVD - Stortingen Innovatiefonds
15 oktober 2019 8 - Motie VVD - Breed perspectief duurzaamheidsmaatregelen
15 oktober 2019 7 - Motie VLP - Vrijstelling diverse ontheffingen evenementen
15 oktober 2019 5 - Motie VLP - Upgrade Speelveldjes Keijenburg Knipplein
15 oktober 2019 4 - GEWIJZIGDE Motie VLP - Circulaire bouwclubs Carnaval
15 oktober 2019 2 - GEWIJZIGD Motie VLP - Kort parkeren stimuleren
15 oktober 2019 1 - GEWIJZIGD Motie VLP - Mogelijk invoeren scanauto parkeerbeheer
15 oktober 2019 47 - Raadsbesluit Jaarstukken 2018 incl accountantsverslag
15 oktober 2019 48 - Raadsbesluit Voorjaarsbrief Financiën 2019
15 oktober 2019 10 - Amendement ChristenUnie - Meer capaciteit functie Jongerenwerkers
15 oktober 2019 9 - Amendement PvdA - Borging Nostalgische Kermis
15 oktober 2019 4 - Amendement PvdA - Voorstellen zonder concrete planvorming
15 oktober 2019 3 - Amendement SP - Behoud Risicoreserve Sociaal Domein
15 oktober 2019 2 - Amendement VLP - Eenmalige korting afvalstoffenheffing
15 oktober 2019 1 - GEWIJZIGD Amendement Roosendaalse Lijst - Stevigere aanpak zwerfafval en afvaldump
15 oktober 2019 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden.
11 oktober 2019 AANGENOMEN - GEWIJZIGDE Motie 2. PvdA - Roosendaal Energieneutraal in samenwerking met onze ondernemers
16 6 0