Nicole Roeken

Stemgedrag (72 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
26 oktober 2020 Terugblik vergadercyclus oktober 2020
26 oktober 2020 Digitaal stemmen
26 oktober 2020 Stemming 4
26 oktober 2020 Stemming 3
26 oktober 2020 Stemming 1
15 oktober 2020 2 - Spoedeisende eigenstandige Motie Pvda - Meer duidelijkheid over burgerparticipatie bij participatievraagstukken
15 oktober 2020 36 - Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS
15 oktober 2020 35 - Raadsbesluit Zienswijze 1e Begrotingswijziging BWB 2020
24 september 2020 7a - VERWORPEN Motie 3. D66, PvdA, GroenLinks - Ja-ja sticker
24 september 2020 Raadsbesluit Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor zonnepark nabij de Vroenhout
24 september 2020 6b - VERWORPEN Amendement 1. PvdA - Geen verklaring van geen bedenkingen realiseren Zonnepark Vroenhout
24 september 2020 6a - UNANIEM AANGENOMEN Motie 2. VLP - HPO
24 september 2020 6a - UNANIEM AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 1. Pvda - Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Roosendaal
24 september 2020 Raadsbesluit Huisvesting Programma Onderwijs 2020
24 september 2020 Raadsbesluit Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht SOVOR
24 september 2020 Raadsbesluit Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 18 in Wouw
24 september 2020 Raadsbesluit Stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties
24 september 2020 Raadsbesluit krediet RRE regeling reductie energiegebruik
9 juli 2020 7a - Motie ChristenUnie - Tijdelijke opvanglocatie in coronatijd voor daklozen in Roosendaal
9 juli 2020 7a - Motie PvdA - De Roosendaalse Impactmonitor
9 juli 2020 7a - Motie VLP - Extra inzet terugdringen zwerfafval
9 juli 2020 Raadsbesluit opheffing geheimhouding begrotingswijziging 2019-04
9 juli 2020 24 - Raadsbesluit Jaarstukken 2019
9 juli 2020 23 - Raadsbesluit Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening
9 juli 2020 6a - VERWORPEN Amendement 2. Wezenbeek - Wijziging openingsuren para commerciële instellingen
9 juli 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 1. CDA - Wijziging APV collecteren en venten
9 juli 2020 22 - Raadsbesluit verantwoording fractieondersteuningsbudgetten 2019
25 juni 2020 6b - AANGENOMEN Motie 1. VLP - Analyse naar kosten en effectiviteit ICT-Samenwerking
25 juni 2020 21 - Raadsbesluit zienswijzen begrotingen 2021 GR-en
25 juni 2020 20 - Raadsbesluit Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 te Roosendaal
25 juni 2020 6a - VERWORPEN Amendement 2. VLP - Bestemming Tuin uitbreiden
25 juni 2020 6a - VERWORPEN Amendement 1. VLP - Verkleinen oppervlakte bouwvlak
25 juni 2020 19 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Vroenhoutseweg 16
25 juni 2020 18 - Raadsbesluit Zienswijze begroting 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant
25 juni 2020 17 - Raadsbesluit Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren Kindcentrum De Stappen
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Motie 2. VLP - Verkeersveiligheid centrumgebied Noord
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Motie 1. VLP - Inwonersconsultatie Groot Mariadal
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 2. VLP - Deelgebied Oase
11 juni 2020 14 - Raadsbesluit Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal
11 juni 2020 7c - AANGENOMEN Aangepaste Spoedeisende eigenstandige motie 5. Meer standplaatsen voor woonwagens
11 juni 2020 7b - AANGENOMEN Spoedeisende eigenstandige motie 4. Jongeren in actie in de coronacrisis
11 juni 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. gemeentefonds in relatie tot het sociaal domein
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 1. VLP - Appartementen Kloosterstede
28 mei 2020 7a - Spoedeisende eigenstandige motie - Roosendaal bereid aandeel te leveren in opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
28 mei 2020 6a - Motie ChristenUnie - Inwonerparticipatie De Bulkenaar
28 mei 2020 13 - Raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar
28 mei 2020 12 - Raadsbesluit Regionale Energiestrategie West-Brabant
28 mei 2020 11 - Raadsbesluit WVG Visie zuidelijke ontsluiting
28 mei 2020 10 - Raadsbesluit benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR
28 mei 2020 09 - Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
28 mei 2020 07 - Raadsbesluit omvorming bestuursvorm OBO
28 mei 2020 08 - Raadsbesluit Afvalstoffen verordening en Uitvoeringsbesluit 2020
28 mei 2020 1a - Tijdelijk RvO
5 maart 2020 7f - Motie VLP - Laadpuntenbeleid Roosendaal
5 maart 2020 7e - Motie SP - Onderzoek opbouw tarieven Jeugdzorg
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 3. Motie VLP - Treffen schikking
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 2. Motie VLP - Zorg om elkaar
5 maart 2020 7c - Motie VLP - Zorg starten bij verstrijken wettelijke beslistermijn
5 maart 2020 06 - Raadsbesluit Zonnepark De Melkbussen
5 maart 2020 05 - Raadsbesluit Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Roosendaal
5 maart 2020 04 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan _Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef_
4 maart 2020 Gemeenteraad, 04-03-2020, 19:30 uur
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 6. SP - Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk - Flintdijk - Dijkrand
16 januari 2020 7d - AANGENOMEN Eigenstandige Motie VVD - Openingstijden Haringvlietbrug
16 januari 2020 7b - AANGENOMEN Motie 7. VLP, Roosendaalse Lijst en CDA - Versterking citymarketingstrategie Roosendaal
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 5. VLP - Beperken maximumsnelheid deel van Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. PvdA - Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 2. CDA - Vrachtwagenverbod Jan Vermeerlaan
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 1. CDA - Vrachtwagenverbod Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 03 - Raadsbesluit Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie
16 januari 2020 02 - Raadsbesluit Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken
16 januari 2020 01 - Raadsbesluit Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman
41 12 19