Nicole Roeken

Stemgedrag (54 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
9 juli 2020 7a - Motie ChristenUnie - Tijdelijke opvanglocatie in coronatijd voor daklozen in Roosendaal
9 juli 2020 7a - Motie PvdA - De Roosendaalse Impactmonitor
9 juli 2020 7a - Motie VLP - Extra inzet terugdringen zwerfafval
9 juli 2020 Raadsbesluit opheffing geheimhouding begrotingswijziging 2019-04
9 juli 2020 24 - Raadsbesluit Jaarstukken 2019
9 juli 2020 23 - Raadsbesluit Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening
9 juli 2020 6a - VERWORPEN Amendement 2. Wezenbeek - Wijziging openingsuren para commerciële instellingen
9 juli 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 1. CDA - Wijziging APV collecteren en venten
9 juli 2020 22 - Raadsbesluit verantwoording fractieondersteuningsbudgetten 2019
25 juni 2020 6b - AANGENOMEN Motie 1. VLP - Analyse naar kosten en effectiviteit ICT-Samenwerking
25 juni 2020 21 - Raadsbesluit zienswijzen begrotingen 2021 GR-en
25 juni 2020 20 - Raadsbesluit Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Thorbeckelaan 237 te Roosendaal
25 juni 2020 6a - VERWORPEN Amendement 2. VLP - Bestemming Tuin uitbreiden
25 juni 2020 6a - VERWORPEN Amendement 1. VLP - Verkleinen oppervlakte bouwvlak
25 juni 2020 19 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Vroenhoutseweg 16
25 juni 2020 18 - Raadsbesluit Zienswijze begroting 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant
25 juni 2020 17 - Raadsbesluit Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren Kindcentrum De Stappen
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Motie 2. VLP - Verkeersveiligheid centrumgebied Noord
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Motie 1. VLP - Inwonersconsultatie Groot Mariadal
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 2. VLP - Deelgebied Oase
11 juni 2020 14 - Raadsbesluit Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal
11 juni 2020 7c - AANGENOMEN Aangepaste Spoedeisende eigenstandige motie 5. Meer standplaatsen voor woonwagens
11 juni 2020 7b - AANGENOMEN Spoedeisende eigenstandige motie 4. Jongeren in actie in de coronacrisis
11 juni 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. gemeentefonds in relatie tot het sociaal domein
11 juni 2020 6a - AANGENOMEN Amendement 1. VLP - Appartementen Kloosterstede
28 mei 2020 7a - Spoedeisende eigenstandige motie - Roosendaal bereid aandeel te leveren in opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
28 mei 2020 6a - Motie ChristenUnie - Inwonerparticipatie De Bulkenaar
28 mei 2020 13 - Raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar
28 mei 2020 12 - Raadsbesluit Regionale Energiestrategie West-Brabant
28 mei 2020 11 - Raadsbesluit WVG Visie zuidelijke ontsluiting
28 mei 2020 10 - Raadsbesluit benoeming nieuw lid raad van toezicht SOVOR
28 mei 2020 09 - Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
28 mei 2020 07 - Raadsbesluit omvorming bestuursvorm OBO
28 mei 2020 08 - Raadsbesluit Afvalstoffen verordening en Uitvoeringsbesluit 2020
28 mei 2020 1a - Tijdelijk RvO
5 maart 2020 7f - Motie VLP - Laadpuntenbeleid Roosendaal
5 maart 2020 7e - Motie SP - Onderzoek opbouw tarieven Jeugdzorg
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 3. Motie VLP - Treffen schikking
5 maart 2020 7c - VERWORPEN 2. Motie VLP - Zorg om elkaar
5 maart 2020 7c - Motie VLP - Zorg starten bij verstrijken wettelijke beslistermijn
5 maart 2020 06 - Raadsbesluit Zonnepark De Melkbussen
5 maart 2020 05 - Raadsbesluit Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Roosendaal
5 maart 2020 04 - Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan _Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef_
4 maart 2020 Gemeenteraad, 04-03-2020, 19:30 uur
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 6. SP - Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk - Flintdijk - Dijkrand
16 januari 2020 7d - AANGENOMEN Eigenstandige Motie VVD - Openingstijden Haringvlietbrug
16 januari 2020 7b - AANGENOMEN Motie 7. VLP, Roosendaalse Lijst en CDA - Versterking citymarketingstrategie Roosendaal
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 5. VLP - Beperken maximumsnelheid deel van Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 3. PvdA - Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 2. CDA - Vrachtwagenverbod Jan Vermeerlaan
16 januari 2020 7a - AANGENOMEN Motie 1. CDA - Vrachtwagenverbod Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat
16 januari 2020 03 - Raadsbesluit Tussentijdse benoeming lid Auditcommissie
16 januari 2020 02 - Raadsbesluit Maatregelen Burgerlijke Stand in verband met verhuizing Publiekszaken
16 januari 2020 01 - Raadsbesluit Benoeming en ontslag leden Commissie Ombudsman
33 11 10